• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

 

 

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

Archeologienota 84 Watertorenstraat 35, Olen

Auteur: J. Van Bavel en P.L.M. Hazen
2017

In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in februari 2017 een archeologienota opgesteld naar de archeologische waarde van de locatie Watertorenstraat 35 in Olen. De archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen sloop- en nieuwbouw in het industriepark aan de Watertorenstraat 35 in Olen.

Op basis van de aardkundige gegevens is er een archeologische verwachting vanaf het Laat-Paleolithicum daar waar dekzand voorkomt. Daar waar de fluviatiele afzettingen bovenop het dekzand voorkomen, is de ouderdom onbekend. In potentie kunnen hier ook archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum voorkomen aan het maaiveld. Het kan ook zijn dat mogelijk aanwezige archeologische resten zijn afgedekt. Welke archeologische perioden dit betreft, is niet bekend. In het oostelijke deel van het plangebied zijn er twee bodemtypes die een plaggendek hebben. Intacte archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum kunnen zich voordoen onder het plaggendek. Het plaggendek is aangelegd tijdens de Late Middeleeuwen en beschermt eventuele archeologische resten vóór de Late Middeleeuwen. Door de aanleg van de huidige gebouwen in de omgeving, het huidige wegdek en de huidige nutsvoorzieningen zal het plaggendek en bijgevolg mogelijke archeologische resten sterk verstoord zijn.

Uit de historische bronnen en kaarten wordt er afgeleid dat het plangebied sinds circa 1930 onderhevig is aan industrie. Vóór 1930 doorkruiste enkele wegen de een rivier of beek ‘Bouwensloop’ het plangebied. Langs de wegen waren er ook een 9-tal gebouwen nedergezet. Naarmate de jaren zijn toegenomen is het gehele plangebied sterk onderhevig geweest aan sloopwerken en nieuwbouw, waarbij de gebouwen reeds zijn afgebroken. De rivier loopt nog deels in het plangebied, maar wordt via Google Maps gekarteerd als ‘Schippersweg’. Verder zijn er geen CAI-meldingen in het park zelf. Wel is er ten westen van het plangebied een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Dit is in tegenstelling van het bouwkundig erfgoed dat ten zuidoosten van het plangebied ligt. In nabije omgeving (circa 1,7 km) heeft er een archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden door All-Archeo waar er sporen zijn gevonden van de Metaaltijd, Metaaltijden en Nieuwe Tijd. Vervolgens zijn er in de nabije omgeving kapellen gevonden van de 16de en de 18de eeuw. Tot slot zijn er ook enkele sporen gevonden van een onbekende periode en is er nog een site gevonden met walgracht dat dateert uit de Nieuwe Tijd.

De mogelijk aanwezige archeologische resten zullen door de aanleg van het huidige wegdek, de huidige gebouwen en de afbraak van oude gebouwen en de huidige nutsvoorzieningen niet meer intact zijn. De archeologische verwachting zal echter voor het gehele plangebied laag zijn omwille van een te grote bodemverstoring doorheen de jaren door de aanleg van het huidige industriepark.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

U bent hier:

f m