• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

 

 

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

Archeologienota 120 Hendrik Theunissenstraat 42, Leopoldsburg

Auteur: A. Schoups
2017

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in februari een archeologienota opgesteld naar de archeologische waarde van de locatie H. Theunissenstraat 42 te Leopoldsburg. De archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen aanleg van nieuwe handelsruimtes en parking. Aan de H. Theunissenstraat zullen drie nieuwe handelsruimtes aangelegd worden met bijhorende parking. De oppervlakte van het plangebied bedraagt 6690m2. De voornaamste diepteverstoringen, zoals de vloerplaten van de handelsruimtes en de verharding van de parking, gaan niet dieper dan 0,50m –mv. De aanleg van de nieuwe nutsleidingen zal echter een diepteverstoring tot 0,90m –mv tot gevolg hebben.

Doordat er in het verleden reeds gebouwen aanwezig waren binnen het plangebied, zal een groot deel van het plangebied reeds verstoord zijn. De diepte van deze verstoringen zijn echter onduidelijk. Momenteel ligt het terrein braak. Op het terrein ten westen van het plangebied werd een grondonderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat dit terrein verstoord is tot een diepte van minstens 0,70m –mv. De aanwezige verstoringen werden veroorzaakt door de bebouwing en de latere afbraak van de gebouwen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het huidige plangebied ook verstoord is tot een diepte van minstens 0,70m –mv. De voornaamste bodemingrepen reiken ook niet dieper dan 0,50m –mv, zodat eventuele archeologische resten, die zich onder de verstoorde laag bevinden, niet bedreigt worden.

Op basis van deze gegevens adviseert het Vlaams Erfgoed Centrum de vrijgave van het gebied.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

Archeologienota 84 Watertorenstraat 35, Olen

Auteur: J. Van Bavel en P.L.M. Hazen
2017

In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in februari 2017 een archeologienota opgesteld naar de archeologische waarde van de locatie Watertorenstraat 35 in Olen. De archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen sloop- en nieuwbouw in het industriepark aan de Watertorenstraat 35 in Olen.

Op basis van de aardkundige gegevens is er een archeologische verwachting vanaf het Laat-Paleolithicum daar waar dekzand voorkomt. Daar waar de fluviatiele afzettingen bovenop het dekzand voorkomen, is de ouderdom onbekend. In potentie kunnen hier ook archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum voorkomen aan het maaiveld. Het kan ook zijn dat mogelijk aanwezige archeologische resten zijn afgedekt. Welke archeologische perioden dit betreft, is niet bekend. In het oostelijke deel van het plangebied zijn er twee bodemtypes die een plaggendek hebben. Intacte archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum kunnen zich voordoen onder het plaggendek. Het plaggendek is aangelegd tijdens de Late Middeleeuwen en beschermt eventuele archeologische resten vóór de Late Middeleeuwen. Door de aanleg van de huidige gebouwen in de omgeving, het huidige wegdek en de huidige nutsvoorzieningen zal het plaggendek en bijgevolg mogelijke archeologische resten sterk verstoord zijn.

Uit de historische bronnen en kaarten wordt er afgeleid dat het plangebied sinds circa 1930 onderhevig is aan industrie. Vóór 1930 doorkruiste enkele wegen de een rivier of beek ‘Bouwensloop’ het plangebied. Langs de wegen waren er ook een 9-tal gebouwen nedergezet. Naarmate de jaren zijn toegenomen is het gehele plangebied sterk onderhevig geweest aan sloopwerken en nieuwbouw, waarbij de gebouwen reeds zijn afgebroken. De rivier loopt nog deels in het plangebied, maar wordt via Google Maps gekarteerd als ‘Schippersweg’. Verder zijn er geen CAI-meldingen in het park zelf. Wel is er ten westen van het plangebied een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Dit is in tegenstelling van het bouwkundig erfgoed dat ten zuidoosten van het plangebied ligt. In nabije omgeving (circa 1,7 km) heeft er een archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden door All-Archeo waar er sporen zijn gevonden van de Metaaltijd, Metaaltijden en Nieuwe Tijd. Vervolgens zijn er in de nabije omgeving kapellen gevonden van de 16de en de 18de eeuw. Tot slot zijn er ook enkele sporen gevonden van een onbekende periode en is er nog een site gevonden met walgracht dat dateert uit de Nieuwe Tijd.

De mogelijk aanwezige archeologische resten zullen door de aanleg van het huidige wegdek, de huidige gebouwen en de afbraak van oude gebouwen en de huidige nutsvoorzieningen niet meer intact zijn. De archeologische verwachting zal echter voor het gehele plangebied laag zijn omwille van een te grote bodemverstoring doorheen de jaren door de aanleg van het huidige industriepark.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

Archeologienota 48 Kroonstraat, Borgerhout (gemeente Antwerpen)

Auteur: J. Vermeersch
2016

In het kader van wegenwerken in de Kroonstraat werd een bureauonderzoek uitgevoerd om een inschatting te maken op het aantreffen van archeologische resten. De straat ligt in een bebouwde zone waarvan de bodem tot 2 m onder straatniveau lijkt verstoord te zijn. Dit is gekend uit nabijgelegen boringen en een opgraving die in 2016 is uitgevoerd in de Bouwensstraat. Uit de historische kaarten blijkt dat de straat al in de 18de eeuw bestond. Oudere resten zijn in of nabij het plangebied niet aangetroffen. In het zuidelijke deel van de straat was wel een blekerij aanwezig, verdere bebouwing zal in de zone van de straat niet aanwezig geweest zijn. Door de aanleg van de huidige riolering zijn mogelijke archeologische resten verstoord. Er wordt dan ook verwacht dat er bij de geplande werkzaamheden geen archeologische resten zullen verstoord worden. Het Vlaams Erfgoed Centrum adviseert dan ook om het plangebied vrij te geven.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

Archeologienota 60 Antwerpen, Herinrichting Donkse Beekvallei

Auteur: J.A.G. van Rooij en P.L.M. Hazen
2017

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in december 2016 een archeologienota opgesteld naar de archeologische waarde van de herinrichtingswerkzaamheden van de Donkse Beekvallei, onderdeel van het masterplan Rozemaai.

Op basis van het bureauonderzoek is gebleken dat binnen het plangebied archeologische resten aanwezig kunnen zijn uit de perioden Laat-Paleolithicum en Mesolithicum in de vorm van vuursteenvindplaatsen in de top van het dekzand en/of laatpleistocene fluviatiele afzettingen. De kans dat de voorgenomen werkzaamheden dit niveau zullen reiken, wordt echter klein geacht. Gezien boringen in de omgeving van het plangebied is het zelfs reëel dat een laatpleistoceen niveau geheel ontbreekt.

Hoewel de kans klein is, kunnen in de aanwezige holocene afzettingen archeologische resten aanwezig zijn vanaf in potentie het Midden-Neolithicum (3.000 v.Chr; vorming estuariene afzettingen). Deze resten zullen niet bestaan uit nederzettingsresten, maar uit zogenaamde puntlocaties (zoals constructies die verband houden met infrastructuur, voorzieningen voor de visvangst, vaartuigen, plaatsen van rituele depositie) en lijnelementen of vlaklocaties. Voorbeelden van lijnelementen en vlaklocaties zijn perceleringssystemen, knuppelpaden, wegen, dammen, gegraven waterwerken en winningzones van grondstoffen. Deze verwachte resten zullen dus nauw verwant zijn aan de Donkse Beek.

Op basis van historisch kaartmateriaal is gebleken dat de Schelde tot zeker in de 18de eeuw nog invloed heeft binnen het plangebied. Op latere kaarten is te zien dat het plangebied ontgonnen wordt en vervolgens een agrarisch karakter heeft. Met uitzondering van een 19de eeuwse brug in het zuidelijke deel, zijn bebouwingen aanwezig geweest. De trefkans archeologisch interessante resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd, wordt zeer klein geacht.

In het plangebied worden herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd, waaronder het uitgraven van de Donkse Beek, het uitvoeren van bodemverlagingen ten oosten van de beek, infrastructurele werken en andersoortige kleine werkzaamheden.

Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden ten oosten en westen van de Donkse Beek wordt dit niet gezien als een bedreiging voor mogelijk aanwezige archeologische resten, aangezien het merendeel van de werkzaamheden beperkt zullen blijven tot in het ophoogzand. Op basis van de archeologische verwachting wordt tevens duidelijk dat het gebied rondom de Donkse Beek een lage archeologische potentie heeft.

De werkzaamheden aan de Donkse Beek worden echter wel als bedreiging gezien voor mogelijk aanwezige archeologische resten. De werkzaamheden zullen namelijk tot in de oorspronkelijke afzettingen van de beek reiken. Hierin en –op worden archeologische resten verwacht vanaf het Midden-Neolithicum tot en met de Middeleeuwen. Geadviseerd wordt om de werkzaamheden aan de Donkse Beek te voorzien in een Archeologische Werfbegeleiding. De motivering voor dit advies wordt verder uitgewerkt in het Programma van Maatregelen.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

Archeologienota 49 Italiëlei, Antwerpen

Auteur: R.R. Datema
2017

Uit de verzamelde gegevens over het landschap, historie, archeologie en subrecente verstoringen is voor het plangebied een archeologische verwachting gemaakt. Geconcludeerd wordt dat het westelijk deel van het plangebied dat in de vastgestelde archeologische zone ligt, een hoge archeologische verwachting heeft. Deze wordt gevormd door de in de directe nabijheid aangetroffen resten van de vestingwerken en historische resten zoals de Brouwerskelder. Voor dit deel van het plangebied tot aan de Cassiersstraat 31/32 kan uitvoering van de werken plaatsvinden onder voorwaarde dat de vestingbouwkundige resten maximaal gevrijwaard worden van aantasting. Hiertoe zijn de plannen aangepast. Op 3 puntlocaties dient werfbegeleiding plaats te vinden.

Voor het overige deel van het plangebied wordt de kans op het aantreffen van middeleeuwse of nog oudere sporen zeer klein geacht vanwege de het roeren van de bovengrond door bebouwing, kabels en leidingen en grondwerk ten behoeve van de aanleg van voorwerken. Geadviseerd wordt dit deel vrij te geven voor de geplande werken.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

U bent hier:

f m