• Specialistisch onderzoek

 • Erkende archeologen

 • Verstand van zaken

 • Vlakdekkende opgraving

 • Effectieve samenwerking

 • Diepgaand onderzoek

 • Restauratie en conservering

 • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

Wat is een Archeologienota?

Wie in Vlaanderen na 1 juni 2016 een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning heeft aangevraagd of nog wil aanvragen, wordt in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, waarvoor een erkend archeoloog moet worden aangesteld. In de praktijk betekent dit dat de archeoloog in eerste instantie een bureauonderzoek maakt waarin de archeologische verwachting van het te ontwikkelen terrein wordt onderzocht en hoe de opdrachtgever zal omgaan met de archeologie bij de realisering van zijn of haar bouwplannen. Indien nodig volgt na het bureauonderzoek een onderzoek op het terrein zelf. De resultaten van dit vooronderzoek, de archeologienota (of archeologienota light), worden vervolgens ter bekrachtiging voorgelegd aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Geldt het voor alle bouwwerkzaamheden in Vlaanderen?

De verplichting tot het opstellen van een archeologienota geldt niet voor alle bouwwerkzaamheden in Vlaanderen. Of u verplicht bent een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag is onder meer afhankelijk van de totale oppervlakte van het perceel of percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingrepen, de ruimtelijke bestemming van het terrein en de ligging binnen of buiten een archeologische zone uit de vastgestelde inventaris of binnen een beschermde archeologische site. Of uw plannen zich binnen een archeologische zone bevinden kunt u zien op de website van Onroerend Erfgoed. Raadpleeg het stroomschema om te kijken of al deze informatie voor u van toepassing is.

Heeft u al archeologisch onderzoek laten uitvoeren? 

Tot slot, heeft u vóór 1 juni reeds archeologisch vooronderzoek laten uitvoeren, bestaat nog steeds de kans dat de resultaten van het onderzoek alsnog moeten worden omgezet naar een archeologienota en moeten worden bekrachtigd.

De archeologienota omvat onder andere:

 • Een precieze aanduiding op kaart van de percelen en de geplande werken.
 • De resultaten van het archeologisch vooronderzoek.
 • Een advies over wenselijke maatregelen.
 • Een kostenraming en de geschatte duur van de voorgestelde maatregelen.

Het agentschap Onroerend Erfgoed moet de archeologienota bekrachtigen. Na bekrachtiging dient deze bij de vergunningsaanvraag worden toegevoegd.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Op de website van Onroerend Erfgoed vindt u meer informatie over de nieuwe gang van zaken in archeologisch onderzoek in Vlaanderen. Ook kunt u meer informatie vinden in de brochure Archeologieregelgeving voor bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Het Vlaams Erfgoed Centrum is als bedrijf erkend en heeft verschillende erkende archeologen in dienst. U bent bij ons dus in goede handen om uw vergunningsaanvraag vlot te laten verlopen.

Zit u na het bekijken van bovenvermelde informatie nog steeds met vragen, contacteer ons dan gerust op het telefoonnummer +32 (0)471 23 51 26. Wij helpen u graag verder.

U bent hier:

f m