• Specialistisch onderzoek

 • Erkende archeologen

 • Verstand van zaken

 • Vlakdekkende opgraving

 • Effectieve samenwerking

 • Diepgaand onderzoek

 • Restauratie en conservering

 • Uitgebreide ervaring

Copyright 2020 - Vlaams Erfgoed Centrum

Bureauonderzoek

Het eerste onderdeel van de archeologienota is altijd een bureauonderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt het archeologisch potentieel van een te onderzoeken gebied geëvalueerd, na inventarisatie van de historische en archeologische gegevens, de aardkundige gegevens en de verstoringsgegevens. Op die manier worden aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van eventueel archeologisch vervolgonderzoek.

De impact van de geplande ingrepen op het bodemarchief wordt ingeschat waarna een gemotiveerde uitspraak mogelijk is over de wenselijkheid en vorm van een verder gezet archeologietraject. 

In het bureauonderzoek wordt op perceelniveau geadviseerd over eventuele:

 • discontinuering van het archeologietraject
 • inzet van specialistische non-intrusieve methoden en technieken;
 • inzet van intrusieve methoden en technieken;
 • archeologische opgraving.

Een bureauonderzoek kan over het algemeen snel na gunning worden opgemaakt. Wel hebben we hiervoor natuurlijk een correcte aanlevering van de plangegevens nodig. Het onderdeel bureauonderzoek besluit met een advies over hoe omgegaan moet worden met eventuele archeologische waarden en met daarbij een advies voor vervolgonderzoek. Het vervolgonderzoek kan bestaan uit: geen actie of aanvullend onderzoek.

Het bureauonderzoek kan, mits eenduidig resultaat, gelden als archeologienota zonder ingreep in de bodem. Eventueel aanvullend onderzoek zonder ingreep in de bodem zal over het algemeen bestaan uit een veldkartering, geofysisch onderzoek en/of landschappelijk bodemonderzoek.

Als op basis van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem blijkt dat eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd zullen worden door de geplande werken, kan aanvullend onderzoek door middel van een vooronderzoek met ingreep in de bodem noodzakelijk zijn. Dit kan een verkennend/waarderend archeologisch booronderzoek zijn, maar ook een proefputten en proefsleuvensleuvenonderzoek.

U bent hier:

f m