• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2022 - Vlaams Erfgoed Centrum

Nieuwsoverzicht

VEC rapport Zoerle-Parwijs is uit

08-03-2017: Onderzoek Westerlo, Zoerle-Parwijs gepubliceerd

In opdracht van Armonea nv heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in de periode 20 juli t/m 31 juli 2015 een archeologische opgraving uitgevoerd op een aantal percelen gelegen aan de Gevaertlaan te Zoerle-Parwijs. In het gebied heeft Armonea een woon-/zorgcentrum gepland. De realisatie hiervan vormt een bedreiging voor de aanwezige archeologische sporen en vondsten. In het kader van een adviesaanvraag adviseerde het agentschap Onroerend Erfgoed om een archeologische prospectie met ingreep in de bodem te laten uitvoeren, gevolgd door een opgraving in geval van behoudenswaardige sporen en vondsten. Studiebureau Archeologie voerde de archeologische prospectie uit in mei 2015. In totaal legden zij 12 proefsleuven aan die sporen en vondsten bevatten uit de metaaltijden tot en met de Late Middeleeuwen. Op basis van de resultaten en aanbevelingen na het vooronderzoek bleek een archeologische vlakdekkende opgraving van het zuidelijke gedeelte van het terrein noodzakelijk. De opgegraven oppervlakte bedroeg ca. 0,6 ha.

Het onderzoeksgebied behoort tot de Antwerpse Zuiderkempen die deel uitmaakt van de kempische laagvlakte. Deze vlakte strekt zich uit tussen de Scheldepolders in het westen en het Kempisch plateau in het oosten. Het plangebied bevindt zich bodemkundig gezien binnen de zand- en zandleemstreek. Deze streek is ontstaan in het Weichselien, de laatste koude periode van het Pleistoceen, ca. 10.000 jaar geleden. In het Holoceen, de huidige warme periode na de laatste IJstijd die 10.000 jaar geleden begon, kon zich in het dekzand een bodem vormen. Binnen het plangebied betreft het een humuspodzol met een inspoelingslaag en een goed ontwikkelde B-horizont. De zand gronden waren echter niet heel geschikt voor landbouw. Om ze geschikt te krijgen en te houden als bouwland zijn hier vanaf oudsher pakketten mest en andere voedingstoffen opgebracht. Vanaf de Late Middeleeuwen en met name in de Nieuwe tijd werd dit op grote schaal met behulp van plaggen gedaan en veelal aangerijkt met dierlijke mest of afval. Hierdoor ontstonden bodem met een dik pakket antropogeen humus A-horizont.

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn sporen en vondsten uit de Middeleeuwen, IJzertijd en Bronstijd aangetroffen. De sporen uit de metaaltijden bestaan uit een graansilo en een huisplattegrond daterend in de Bronstijd. Daarnaast is een huisplattegrond met nevenstructuren aangetroffen uit de IJzertijd. Opmerkelijk is de vondst van een grafveld met vier langbedden (waarvan eentje vermoedelijk met een centraal graf) daterend in de Late Bronstijd en een viertal crematiegraven die gedateerd kunnen worden in de IJzertijd. In de Vroege Middeleeuwen C is er weer bewoning in het plangebied. Hier getuigt een Karolingische plattegrond van. Vervolgens lijkt de bewoning door te lopen tot aan het einde van de 13e eeuw.

Het onderzoek in Westerloo Zoerle-Parwijs is gepubliceerd in VEC Rapport 51. Geïnteresseerd in het rapport? Neem even contact met ons op en wij sturen u de pdf.

VEC Rapport 51 Zoerle-Parwijs 

U bent hier:

f m